Economie Amerika: Import, export en de Dollar

Bekijk foto's

De economie van de Verenigde Staten, de grootste ter wereld, is divers en rijk aan natuurlijke hulpbronnen zoals kolen, olie en aardgas. De landbouwsector is efficiënt en productief, terwijl de industrie leidend is in de productie van diverse grondstoffen. Amerika is wereldwijd een belangrijke speler in zowel de export van goederen als diensten, met een significante bijdrage in de hightech sector. Er bestaan grote verschillen in het bbp per hoofd van de bevolking tussen de Amerikaanse staten, wat de diversiteit in arbeidsmarkt en economie weerspiegelt. De Amerikaanse dollar heeft een sterke invloed op de internationale financiële markten, terwijl de omvangrijke staatsschuld invloed heeft op het monetaire beleid en de economische gezondheid van het land.Amerika de grootste economie ter wereld

De economie van de Verenigde Staten, erkend als de grootste ter wereld, kenmerkt zich door zijn diversiteit en rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen. Het land beschikt over ongeveer 20% van de wereldwijde kolenreserves, 13% van de aardolie en 24% van de aardgasreserves, wat een aanzienlijke bijdrage levert aan zijn economische kracht. Deze hulpbronnen zijn vooral geconcentreerd in gebieden zoals de Golf van Mexico, Alaska en Texas.

In de landbouwsector is Amerika een wereldleider met een sterke productie van kaas, graan en sojabonen. Ondanks dat slechts 3% van de beroepsbevolking in de landbouw werkt, is de productiviteit hoog dankzij geavanceerde technologie en het vlakke terrein van de Mississippivlakte en de Great Plains. Deze efficiëntie maakt de VS tot de belangrijkste exporteur van tarwe en graan en de derde grootste rijstexporteur ter wereld.

Industrieel gezien zijn de Verenigde Staten toonaangevend in de productie van vloeibaar aardgas, aluminium, zwavel, fosfaten en zout, en een belangrijke producent van koper, goud, steenkool en olie. Deze industrieën vormen de ruggengraat van de Amerikaanse economie en dragen bij aan de wereldwijde economische dominantie en economische groei van het land.

De export van de VS bestaat voornamelijk uit motorvoertuigen, vliegtuigen, elektronische apparatuur en industriële machines. Belangrijke importproducten omvatten ertsen, aardolieproducten en machines. Dit weerspiegelt de geïntegreerde en complexe aard van de wereldwijde handelsrelaties van Amerika.

VS tweede in de export van goederen wereldwijd

De Verenigde Staten zijn een prominente speler in de internationale handel, vooral op het gebied van de export van goederen. In 2017 was de VS het tweede land wereldwijd in de export van goederen, net achter China. Terwijl China goederen exporteerde ter waarde van 2.003 miljard euro, exporteerde de VS voor 1.369 miljard euro aan goederen. Deze gegevens benadrukken de significante rol van de VS in de wereldhandel.

Naast algemene goederen is de VS ook een belangrijke exporteur van hightech producten, een sector gekenmerkt door hoge investeringen in onderzoek en ontwikkeling (R&D). Voorbeelden van hightech producten zijn onder andere luchtvaartmaterialen, computers, geneesmiddelen, wetenschappelijke instrumenten en elektronica. In 2016 bedroeg de hightech export van de VS 136 miljard euro, waarmee het land de derde positie wereldwijd innam, na China en Duitsland.

Deze gegevens tonen aan dat de VS niet alleen een grote rol speelt in de algemene goederenexport, maar ook een belangrijke bijdrage levert aan de internationale handel in hightech producten. Dit onderstreept het belang van de Amerikaanse economie in de wereldwijde handel en haar vermogen om te concurreren op zowel algemene als gespecialiseerde markten.


VS de grootste in de export van diensten wereldwijd

De Verenigde Staten zijn wereldwijd de grootste exporteur van diensten. In 2017 exporteerde het land voor een indrukwekkende 674 miljard euro aan diensten. Deze prestatie plaatst de VS ruim boven andere landen, met een exportwaarde die meer dan het dubbele is van die van het Verenigd Koninkrijk, de nummer twee op de ranglijst. Vergeleken met Nederland, dat op de negende plaats staat, exporteerde de VS vijf keer zoveel diensten.

De dominantie van de VS in de dienstenhandel is significant, vooral gezien de groeiende rol van landen zoals China, India en Singapore in deze sector. Bijvoorbeeld, in 2017 was 72% van India's dienstenexport gericht op computerdiensten. Tegelijkertijd is er een opvallende stijging in de export van computerdiensten door China en Singapore. Tussen 2010 en 2017 steeg het aandeel van computerdiensten in de Chinese dienstenexport van 29% naar 62% en in Singapore van 32% naar 42%.

Deze cijfers tonen de vooraanstaande positie van de VS in de wereldwijde dienstenhandel, wat aangeeft dat het land niet alleen in goederen, maar ook in diensten een cruciale rol speelt in de internationale economie. Het vermogen van de VS om een dergelijk hoog niveau van dienstenexport te handhaven, benadrukt haar economische kracht en veelzijdigheid in de wereldhandel.

Grote verschillen in hoofdelijk bbp per staat in de VS

In de Verenigde Staten bestaan significante verschillen in het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking tussen de staten, wat een directe afspiegeling is van de diversiteit in de Amerikaanse beroepsbevolking en arbeidsmarkt. Washington D.C. voert de lijst aan met het hoogste bbp per hoofd, dankzij de concentratie van overheidsinstellingen en internationale organisaties. Aan de Oostkust domineren staten als New York, Massachusetts, Delaware, en Connecticut, waar financiële diensten, bankieren, en verzekeringen belangrijke economische sectoren zijn.

Aan de Westkust zijn staten als Californië, Washington en Alaska economisch sterk, met een focus op technologie (Silicon Valley), vliegtuigindustrie en olie- en gaswinning. Deze regionale specialisaties illustreren de verscheidenheid en kracht van de Amerikaanse arbeidsmarkt. Aan de andere kant staat Mississippi, met het laagste bbp per hoofd, wat de economische uitdagingen in sommige zuidelijke staten benadrukt. Deze verschillen in bbp per hoofd van de bevolking tonen hoe divers de Amerikaanse economie is, gedreven door de variëteit in beroepen en industrieën in verschillende regio's.

De Dollar

De Amerikaanse dollar, de officiële munteenheid van de Verenigde Staten, is een dominante kracht in de wereldwijde financiële markt. Het dient als de primaire munteenheid voor internationale transacties en is de standaard voor de prijsstelling van belangrijke grondstoffen zoals olie en goud. Deze centrale rol in de wereldhandel versterkt de positie van de dollar als een van de meest betrouwbare en erkende valuta wereldwijd. Ondanks zijn sterke status, heeft de dollar in recente tijden echter te maken gehad met fluctuaties, vooral in vergelijking met andere belangrijke valuta zoals de Europese euro en de Chinese renminbi.

De waarde van de dollar op de internationale markt heeft directe gevolgen voor de Amerikaanse economie, vooral in termen van handel. Een zwakkere dollar maakt Amerikaanse producten goedkoper en dus aantrekkelijker op de internationale markt, wat de export kan stimuleren. Dit is gunstig voor Amerikaanse bedrijven die in dollars handelen, aangezien het hun concurrentiepositie op de wereldmarkt verbetert. Tegelijkertijd maakt een lagere waarde van de dollar het duurder voor Amerikaanse bedrijven en consumenten om geïmporteerde producten en diensten aan te schaffen. Dit kan leiden tot hogere kosten voor geïmporteerde goederen, wat invloed heeft op de Amerikaanse economie en de koopkracht van de Amerikaanse consument. De wisselkoers van de dollar is een belangrijke indicator van de gezondheid van de Amerikaanse economie en beïnvloedt de besluitvorming van beleidsmakers, bedrijven en investeerders. De dynamiek van de dollar in relatie tot andere valuta weerspiegelt de complexe interacties van de wereldwijde financiële markten en de Amerikaanse economie.

Amerikaanse staatsschuld

De staatsschuld van de Verenigde Staten is een essentieel aspect van zowel het nationale economische beleid als de mondiale financiële stabiliteit. Met de grootste absolute staatsschuld ter wereld heeft deze schuld een diepgaande invloed op het monetaire beleid, de waarde van Amerikaanse aandelen, en de bredere economische gezondheid van Noord-Amerika.

De Amerikaanse staatsschuld is in de loop der jaren aanzienlijk toegenomen, grotendeels als gevolg van aanhoudende begrotingstekorten. Deze tekorten ontstaan wanneer de overheid meer uitgeeft dan ze inkomt via belastingen en andere inkomsten. Om deze tekorten te financieren, geeft de overheid obligaties uit die zowel door binnenlandse als buitenlandse investeerders, waaronder landen zoals China, worden gekocht. Deze schuld heeft directe gevolgen voor het monetaire beleid van de VS, met name de beslissingen van de Federal Reserve (de Centrale Bank van de VS) over rentetarieven en geldhoeveelheid.

Tijdens de presidentiële termijn van Barack Obama, van januari 2009 tot januari 2017, is de staatsschuld van de VS aanzienlijk toegenomen, deels als gevolg van de kredietcrisis die begon onder het bewind van zijn voorganger George W. Bush. Deze crisis leidde tot verhoogde overheidsuitgaven om de economie te stimuleren. Een hoge staatsschuld kan leiden tot onzekerheid op de aandelenmarkten, aangezien investeerders zich zorgen maken over de duurzaamheid van de schuld en het vermogen van de overheid om deze terug te betalen zonder de belastingen te verhogen of drastische bezuinigingen door te voeren.


Energievoorziening

De energievoorziening is een cruciale factor in de Amerikaanse economie. In 2016 produceerde de VS 1920 miljoen ton olie-equivalent (Mtoe), met energiebronnen bestaande uit kolen (18%), olie en gas (62%), kernenergie (11%), biomassa en afval (5%), waterkracht (1%), en overige duurzame bronnen (2%). Ondanks deze aanzienlijke productie, was het totale primaire energieaanbod (TPES) van de VS, namelijk 2170 Mtoe, niet voldoende om aan de binnenlandse vraag te voldoen, wat leidde tot een netto-import van 266 Mtoe aan fossiele brandstoffen.

Energieverlies in de VS is significant, met 30% verloren bij conversieprocessen, vooral in elektriciteitsopwekking uit kolen en gas. De uitstoot van kooldioxide bedroeg 4800 megaton, wat neerkomt op 15 ton per persoon - veel hoger dan het wereldgemiddelde van 4,4 ton per persoon. De recente stijging van 5% in het eindgebruik van energie tussen 2012 en 2016, samen met een groei van 37% in de oliewinning door fracking en een toename van 83% in zonne- en windenergie, toont de dynamische aard van de Amerikaanse energiemarkt. Energie-experts voorspellen dat hernieuwbare energiebronnen een belangrijk alternatief zullen vormen voor fossiele brandstoffen in de toekomst.

Geschiedenis van de economie van de VS

De economische geschiedenis van de Verenigde Staten begon met de vestiging van Europeanen in de 16e en 17e eeuw. Aanvankelijk bestonden de Amerikaanse kolonies uit kleine, onafhankelijke landbouweconomieën. Na het uitroepen van de onafhankelijkheid in 1776, groeiden de Verenigde Staten uit tot een grote, geïndustrialiseerde economie die meer dan een kwart van de wereldeconomie vertegenwoordigde. De groei was te danken aan verschillende factoren: een grote eengemaakte markt, een ondersteunend politiek-juridisch systeem, uitgestrekte en productieve landbouwgebieden, enorme natuurlijke hulpbronnen zoals hout, kolen en olie, en een ondernemende geest met investeringen in zowel materieel als menselijk kapitaal.

Na de grote depressie

Na de Grote Depressie in de jaren 1930 kende de Amerikaanse economie perioden van hoge werkloosheid, recessie en langzaam herstel. De regering reageerde hierop door ofwel aanzienlijk te investeren in de economie ofwel belastingen te verlagen om consumentenuitgaven te stimuleren. Tijdens de jaren zeventig stond de economie onder druk door de Vietnamoorlog en hoge inflatie. De regering nam maatregelen voor een betere beheersing van de inflatie en beperking van overheidsuitgaven, waarbij een maximum werd gesteld aan de geldcreatie. Deze perioden van economische uitdaging en aanpassing tonen de veerkracht en flexibiliteit van de Amerikaanse economie en haar vermogen om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Positie van de Verenigde Staten in vergelijking met Nederland

De economische positie van de Verenigde Staten is aanzienlijk anders dan die van Nederland, voornamelijk vanwege de omvang en schaal. In 2017 was het bruto binnenlands product (bbp) van de VS 17.248 miljard euro, wat de Amerikaanse economie tot de grootste ter wereld maakt. Ter vergelijking, Nederland, dat wereldwijd de achttiende positie innam qua bbp, had een economie die ruim 23 keer kleiner was dan die van de VS. In Europa stond Nederland op de zesde plaats, na economieën zoals Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Spanje.

Wat betreft bevolkingsaantal staat de VS wereldwijd op de derde plaats, na China en India. In 2017 had de VS ongeveer 325,7 miljoen inwoners, verspreid over 50 staten en het federale district Washington D.C. Ondanks dit grote aantal inwoners is de bevolkingsdichtheid in de VS veel lager dan in Nederland. In de VS wonen gemiddeld 36 inwoners per vierkante kilometer, terwijl dit in Nederland 509 inwoners per vierkante kilometer is. De staten Californië, Texas, Florida en New York hebben de grootste bevolkingsaantallen in de VS en dragen significant bij aan het nationale bbp. Zo genereerde Californië in 2017 ongeveer 14% van het totale Amerikaanse bbp.

Deze cijfers tonen de economische kracht en invloed van de Verenigde Staten op wereldschaal. Hoewel Nederland een kleinere economie heeft, is het land een belangrijke handelspartner voor economisch sterke Amerikaanse staten, wat benadrukt wordt in de internationale handelsrelaties tussen de twee landen. Kom naar Amerika tijdens een rondreis met AmerikaNu en ontdek wat Amerika allemaal te bieden heeft.