Politiek Amerika: Partijen, president en verkiezingen

Bekijk foto's

Krijg een inzicht in de Amerikaanse politieke cultuur, inclusief de koloniale wortels, de Amerikaanse ideologie, de Democraten en Republikeinen, Amerikaans kiesrecht, kiesrechtgeografie, verkiezingen, Amerikaanse presidenten, deelstaatregering, lokale overheid en campagnefinanciering. Het belicht historische en hedendaagse aspecten van de Amerikaanse politiek, met de invloed van bekende presidenten en de rol van geld in campagnes.Politieke cultuur

De Amerikaanse politiek, gebaseerd op een koloniaal verleden, combineert breed kiesrecht met een mix van republicanisme en liberalisme. De Democratische en Republikeinse Partijen domineren het politieke spectrum. Kiesrecht is algemeen vanaf 18 jaar, beïnvloed door 'gerrymandering'. Presidentsverkiezingen vinden indirect plaats via een Kiescollege. Bekende presidenten zoals Lincoln en Kennedy hebben de Amerikaanse geschiedenis significant beïnvloed. Ontdek meer over de Amerikaanse politiek tijdens een fantastische rondreis door de VS

Koloniale grondslagen

De koloniale grondslagen van de Amerikaanse politiek liggen in unieke kenmerken van de Britse koloniën in Noord-Amerika. Ten eerste was het kiesrecht hier breder dan elders: de meerderheid van de mannen met bezit mocht stemmen, in tegenstelling tot het beperkte kiesrecht in Groot-Brittannië. Ten tweede hadden verkozen organen, zoals de assemblages, invloed op publieke en private zaken. Advocaten speelden een centrale rol in deze politieke cultuur. Ten derde vertegenwoordigde de politiek verschillende belangengroepen, waaronder ambachtslieden en diverse religieuze groepen. Deze diversiteit was uniek vergeleken met Europa. De Amerikaanse fascinatie voor republicanisme, met nadruk op gelijke rechten en deugdzame burgers, was een ander kenmerkend aspect.

De Amerikaanse ideologie

De Amerikaanse ideologie combineert republicanisme met klassiek liberalisme. Belangrijke documenten zoals de Onafhankelijkheidsverklaring, de Grondwet en de Bill of Rights weerspiegelen deze ideologie. Het beklemtoont burgerplicht, democratie, gelijkheid voor de wet, godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting. De economische benadering verschilde van laisser-faire tot keynesiaanse en weer terug naar laisser-faire principes. Vandaag de dag is er een strijd tussen modern Amerikaans liberalisme en conservatisme.

Democraten en Republikeinen

De Democratische en Republikeinse Partijen vertegenwoordigen de twee dominante politieke stromingen in de Verenigde Staten. Deze partijen weerspiegelen de ideologische verschillen binnen het Amerikaanse politieke spectrum. De Democratische Partij neigt naar progressieve en liberale standpunten, terwijl de Republikeinse Partij meer conservatieve waarden vertegenwoordigt. Beide partijen spelen een cruciale rol in het vormgeven van federale wetten en beleid. De strijd tussen deze twee partijen is een kenmerk van de Amerikaanse politiek, vooral in verkiezingen en wetgevingsprocessen.

Amerikaans kiesrecht

In de Verenigde Staten is het kiesrecht toegekend aan vrijwel alle burgers van 18 jaar en ouder. Naast het kiesrecht op federaal niveau, hebben territoria zoals Puerto Rico en Guam beperkt stemrecht. Vrouwenkiesrecht en het stemrecht voor Afro-Amerikanen zijn belangrijke mijlpalen in de geschiedenis van het Amerikaanse kiesrecht. De kiesleeftijd is verlaagd naar 18 jaar in reactie op de Vietnamoorlog.

Kiesrechtgeografie

De indeling van kiesdistricten in de Verenigde Staten is onderhevig aan politieke invloeden, bekend als 'gerrymandering'. In sommige staten wordt dit proces beheerd door speciale commissies om politieke beïnvloeding te beperken. De internationale gemeenschap heeft kritiek geuit op deze praktijken, met name met betrekking tot de eerlijkheid van verkiezingen.

Verkiezingen

In de Verenigde Staten worden verkiezingen gehouden op federaal, deelstaat- en lokaal niveau. De president wordt indirect gekozen via een Kiescollege. De grondwet en deelstaatwetten regelen het verkiezingsproces, inclusief het beheer van het kiescollege en de procedures voor lokale verkiezingen. Verkiezingen vinden plaats in november, met presidentsverkiezingen elke vier jaar en tussentijdse verkiezingen voor het Congres.

Amerikaanse presidenten

De Verenigde Staten hebben een lange geschiedenis van diverse presidenten. George Washington was de eerste president, en sindsdien zijn er 43 anderen geweest. Joe Biden is de huidige president, en Donald Trump was zijn voorganger.

Elke president heeft zijn unieke bijdrage geleverd aan de geschiedenis van het land. Abraham Lincoln speelde een cruciale rol bij de afschaffing van de slavernij. Franklin D. Roosevelt leidde het land door de Grote Depressie en de Tweede Wereldoorlog. Thomas Jefferson, een van de auteurs van de Onafhankelijkheidsverklaring, heeft ook de grondslagen gelegd voor de hedendaagse Amerikaanse politiek. Theodore Roosevelt, bekend om zijn milieubeleid, stichtte veel nationale parken. John F. Kennedy, beroemd om zijn rol tijdens de Koude Oorlog, was verantwoordelijk voor het versturen van de eerste Amerikaan de ruimte in.


Deelstaatregering

De regeringen van de Amerikaanse deelstaten hebben aanzienlijke autonomie in het maken van wetten op gebieden die niet door de federale overheid worden gereguleerd of expliciet aan de staten zijn voorbehouden in de Grondwet. Belangrijke gebieden onder deelstaatbevoegdheid zijn onderwijs, familierecht, contractrecht en het strafrecht.

De structuur van deelstaatregeringen lijkt op die van de federale overheid, met drie takken: uitvoerend, wetgevend en rechterlijk. De gouverneur, vergelijkbaar met de president op federaal niveau, is de hoofd van de uitvoerende macht in een deelstaat en wordt meestal voor een termijn van vier jaar gekozen. Op wetgevend gebied hebben bijna alle staten een tweekamerstelsel, bestaande uit een Senaat en een Huis van Afgevaardigden, vergelijkbaar met het Congres op federaal niveau. De enige uitzondering is Nebraska, dat een eenkamerstelsel hanteert.


Lokale overheid

De burgemeester-raad structuur in de VS combineert een gekozen burgemeester met een gemeenteraad. De commissiestructuur verenigt wetgevende en uitvoerende macht in een groep commissarissen. In de raad-bestuurder structuur beheert een stadsbestuurder de uitvoerende taken onder toezicht van een verkozen raad. County-regeringen beheren lokale zaken zoals wegen en welzijnsprogramma's. Dorpsregeringen richten zich op lokale diensten en kunnen een systeem van directe democratie hanteren.

Burgemeester-raad

De burgemeester-raad structuur is de oudste vorm van stadsregering in de Verenigde Staten. Deze structuur, die tot de 20e eeuw bijna universeel was, bestaat uit een gekozen burgemeester die de uitvoerende macht leidt en een gemeenteraad die de wetgevende macht vertegenwoordigt. De burgemeester benoemt hoofden van verschillende stadsafdelingen, soms met goedkeuring van de raad. Hij of zij kan stedelijke ordonnanties vetoën en is verantwoordelijk voor het opstellen van het stadsbudget. De raad neemt ordonnanties aan, stelt belastingen vast en verdeelt financiële middelen. In grotere steden kan een raadslid meerdere wijken vertegenwoordigen.

De commissie

In de commissiestructuur worden de wetgevende en uitvoerende macht gecombineerd in een groep verkozen vertegenwoordigers. Deze commissie bestaat meestal uit drie of meer leden. Elk lid beheert een of meer stadsafdelingen en samen bepalen ze het beleid en de regels voor de stadsregering. Een van de commissarissen, vaak aangeduid als burgemeester, fungeert als voorzitter van de commissie, maar heeft dezelfde macht als de andere leden.

Raad bestuurder

De raad-bestuurder structuur is ontwikkeld als reactie op de complexiteit van stedelijke problemen. Hierbij wordt één persoon, de stadsbestuurder, aangesteld om de meeste uitvoerende taken te beheren. Deze hoogopgeleide en ervaren bestuurder is verantwoordelijk voor zaken als wetshandhaving en publieke diensten. Een kleine, verkozen raad maakt de wetten en bepaalt het beleid, maar huurt een stadsbestuurder in om deze beslissingen uit te voeren. De stadsbestuurder beheert het stadsbudget en de meeste afdelingen en blijft in functie zolang de raad tevreden is met zijn of haar werk.

County-regering

Een county in de Verenigde Staten functioneert als een soort provincie binnen een staat. Counties kunnen bestaan uit meerdere dorpen en buurtschappen. Een county heeft meestal een county seat waar de overheidskantoren en de raad van commissarissen zich bevinden. De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het heffen van belastingen, het lenen en uitgeven van geld, het vaststellen van salarissen van county-medewerkers, het beheer van wegen en bruggen, en het overzien van welvaartsprogramma's. In kleine counties kunnen de uitvoerende en wetgevende macht samenvallen bij één commissaris, terwijl in grotere counties de commissarissen verschillende districten vertegenwoordigen.

Dorpsregering

Dorpsregeringen in de Verenigde Staten houden zich bezig met lokale behoeften zoals straatonderhoud, watervoorziening, politie, brandweer en afvalbeheer. Het bestuur bestaat uit een verkozen raad of bestuur, soms met een voorzitter of burgemeester. In sommige dorpen bestaat de mogelijkheid van een jaarlijkse town meeting, waarbij inwoners direct beslissingen nemen over lokale kwesties. Deze vorm van directe democratie, vooral voorkomend in New England, laat de inwoners gezamenlijk besluiten over zaken als wegenbouw, belastingen en het dorpsbudget.

Campagnefinanciering

Campagnefinanciering is essentieel in de Amerikaanse politiek, vooral voor televisiereclame. Politieke partijen en kandidaten zijn afhankelijk van donaties van individuen en organisaties. Wetgeving vereist transparantie over de herkomst en het gebruik van campagnegelden en beperkt het gebruik van 'zacht geld'. Hoewel internetcampagnes belangrijker worden, hadden in 2004 de meeste winnende kandidaten in het Congres de hoogste campagne-uitgaven. De presidentiële campagne van 2012 toonde aanvankelijk een trage fondsenwerving, vooral bij Republikeinse kandidaten.